Категории

Загадување и како да се заштите

Загадување и како да се заштитеКои се главните причинители за загадувањето ?


1. Согорување на фосилни горива: Сулфур диоксидот емитиран од согорување на фосилни горива како јаглен, нафта и други фабрички запаливи средства е една од главните причини за загадување на воздухот. Издувните гасови кои се емитираат од возилата, вклучувајќи камиони, автомобили, возови, авиони предизвикуваат огромно количество загадување. Се потпираме на нив за да ги исполниме секојдневните основни потреби за транспорт. Но, прекумерната употреба ја убива нашата околина бидејќи опасните гасови ја загадуваат животната средина. Јаглерод моноксид предизвикан од несоодветно или нецелосно согорување и генерално емитирана од возила е уште еден главен загадувач заедно со азотните оксиди, кој се произведува од природни и човечки процеси.

2. Исцрпување од фабрики и индустрии: Производствените индустрии ослободуваат голема количина на јаглерод моноксид, јаглеводороди, органски соединенија и хемикалии во воздухот со што го осиромашуваат квалитетот на воздухот. Производствените индустрии можат да се најдат на секој агол на земјата и нема област што не е засегната од неа. Нафтени рафинерии, исто така, ослободуваат јаглеводороди и разни други хемикалии кои го загадуваат воздухот и исто така предизвикуваат загадување на земјиштето.

3. Согорување на гума, пластика и домашен отпад во грејната сезона: Поради недостаток на други алтернативни и соодветни решенија за греење, луѓето се принудени да согоруваат секако вид на домашен отпад.


Алтернативно решение за заштита од аерозагадувањето

Маската за заштита од аерозагадувањето е единствена солуција со која би можеле да се заштите од енормно големото аерозагадување кое што присуствува на територијата на Република Македонија.

Маската против воздушно загадување обезбедува решение на прашањето на загадувањето и штити од штетните PM 10 и PM 2.5 честички. Концентрациите на PM 10 и PM 2.5 во градовите, особено во зимскиот период постојано ги надминуваат граничните вредности за заштита на човековото здравје. Овие микроскопски честици првенствено го напаѓаат респираторниот систем со што организмот е изложен на чести настинки, алергии, тешко дишење, појава на астма па се до тешки заболувања.